Община Струмяни предоставя почасови социални услуги-вижте какви документи се изискват

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода 
от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.

1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни, следните документи:

• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане(копие); 
• Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие), амбулаторен картон (копие);
• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук;
• Пълномощно (свободен текст, подписано пред Кмета на населеното място/упълномощено от него лице), за лице, което подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

2.Кандидатите за лични асистенти , социални асистенти и домашни помощници, могат да бъдат:

• Безработни лица;
•Трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, подават следните документи:

• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Документ за самоличност (копие);
• Автобиография;
• Документ за придобита образователна степен (копие);
• Сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – копие 
• Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
• Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидатът учи);
•Пенсионно разпореждане (само ако кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук.

За допълнителна информация - телефон 07434 31 - 08!

 


Няма добавени коментари.

Добави коментар: