Кметът на Банско Георги Икономов: В Банско няма да има ново строителство, нито разкриване на нови 40 хиляди легла

 В последните  два дни се тиражират  поредните лъжи и маниплации, че в Банско има нов строителен бум и че едва ли не ще се разкриват нови  40 хиляди легла.  Категорично заявявам,че това е абсолютна лъжа.  Градоустройството на град Банско не е от вчера,  от 2012 година се работи по Общия устройствен план  и регулацията на плана подлежи на оценка от РИОСВ, но това се ползва за тиражиране на лъжи, каза Икономов на специален брифинг.

През 2012г. Община Банско започва процедура по изготвяне на Общ устройствен план на Общината /ОУПО/. В процеса на проучване и изготвяне на Плана, се установява, че в годините между 2004 - 2010г. извън рагулационните граници на гр.Банско са урбанизирани и застроени големи територии от местностите - „Гуровица“, “Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“ и „Герачни улици“. Като предвиждане в ОУПО се залага изработването на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/, с който да се урегулират застроените с индивидуални ПУП-ове територии и да се изгради необходимата техническа инфраструктура и транспортни връзки между тях и стария град.

 В последствие през 2014г. се възлага изработването на ПУП-ПРЗ за Селищни образувания на гр.Банско, който следва стриктно предвижданията на проекта на ОУПО и в който те са определени с устройствена зона "Ок" - "за курорт". В последствие ОУПО минава необходимите съгласувания, като е изготвена и приета Екологична оценка /ЕО/ и влиза в сила с Решение №305 от Протокол №18/28.12.2016г. на Общински съвет - Банско/. С проекта за ПУП-ПРЗ за селищни образувания в землището на гр.Банско се обхваща обща площ от 1894 дка. Към днешна дата 55,6% /1054дка/ от площите са застроени със жилищни сгради и сгради за обществено обслужващи дейсности. Едва около 34% /644дка/ са земеделски територии. Проектът за ПУП–ПРЗ предвижда урегулиране на цялата територия, което обхваща основно застроени земи, с цел осигуряване на транспортна и техническа инфраструктура за обслужването им. Разработката не обхваща територии извън предвидените в ОУПО, не засяга територии на НП"Пирин", превижда буферни зони по границите с Парка и не е пряко свързана с инвестиционни намерения за бъдещи спортни съоръжения. Около 20% от незастроената територия е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации. Предвиждането на предварителния проект /в процес на съгласуване/ е урбанизиране на земеделските територии, които са разположени между вече застроени земи, като новите територии, отредени за жилищно застрояване и обществено обслужване са 382дка от общо 1894дка обхванати от разработката. Това са основно земеделски земи, намиращи се между вече урбанизирани терени и до които вече е осигурена техническа инфраструктура. Предварителния проект за ПУП-ПРЗ е предаден и обявен преди влизане в сила на ОУПО. Окончателния проект се разработва съгласно вече одобрените правила за прилагане на ОУПО, от което ще се появи разлика в прогнозните стойности за бъдещото застрояване. Градоустройствените показатели на новообразуваните УПИ са намалени с около 2 пъти от тези на вече застроените имоти, като съгласно ОУПО те са Плътност на застрояване 30%, Кинт 0.9, Мин. озеленяване 50% и Максимална височина 10м/3ет/, задължително е осигуряването на паркоместа за посетителите в границите на имота.

 

„ Ето това е истината за градоустройството на Банско, за тези дни не чух нито един смислен аргумент от еколозите, но според мен тези лъжи им са прехраната и затова непрекъснато измислят всякакви  неверни твърдения, вече виждам и политически нюанси в поведението  им , те атакуват и правителството, така коментира кмета Икономов   поведението на зелените. „Не можем да проумеем как на  тези хора им раждат главите подобни лъжи, недоумява Икономов.  В момента в Банско има 21 хиляди легла и повече няма да има , каза още Икономов. Той даде брифинг заедно с главния архитект на Банско Николай Николов и общински съветници.  


Няма добавени коментари.

Добави коментар: