Камерната опера в Благоевград ще има ново ръководство, солисти и репертоар

Камерната опера в Благоевград ще има ново ръководство, солисти и репертоар
euop

 

На среща на представители на Културен Клъстер България в Благоевград бе поставен въпросът за съкращенията в Камерна опера – Благоевград. Според представители на културната общественост в града, уволнението на солистите превръща камерната опера в камерен оркестър. Това не само променя статута му, но и ограничава възможностите на формацията за развитие. Това беше поводът за срещата на председателя на Културен Клъстер България Георги Илиев със заместник-кмета на града по културата и хуманитарните въпроси г-жа Христина Шопова. Тя заяви, че плановете на общината предвиждат не само да се запази статутът на Камерна опера - Благоевград, но и да се разшири нейната дейност.


Ще бъде обявен нов конкурс за избор на административен директор, художествен ръководител и солисти. Целта на предприетите стъпки е да се подобри менажирането на културната институция, да се обнови състава на формацията и да се разнообрази дейността й. В бъдеще Камерната опера ще експериментира и в областта на оперетата и мюзикъла, като за целта ще бъдат ангажирани солисти, оркестранти, хористи и балетисти, назначени на граждански договор. „Община Благоевград има дългосрочна оздравителна стратегия за Камерната опера”, цитира г-жа Шопова думите на кмета д-р Атанас Камбитов, казани от него по време на сесията на Общинския съвет, състояла се на 28.12.2018 година.


Г-жа Христина Шопова прояви интерес към дейността на Културен Клъстер България и готовност да работи заедно с екипа му по общи проекти.

 

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари към новината

Още новини от Общество