Разлог прави собствена фирма за сметосъбиране

Разлог прави собствена фирма  за сметосъбиране

Общинският съвет в Разлог одобри създаването на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със сто процента общинско участие в капитала. То ще изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Фирменото наименование на дружеството е „Благоустройство и чистота-Разлог” ЕООД.

 Фирмата ще се занимава със сметосъбиране и сметоизвозване, с поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,  разделно събиране, сепариране на битови отпадъци, проектно - проучвателна дейност, строително-монтажна и търговско – пласментна дейност в страната и чужбина, рекултивация на терени, както и всякакви други дейности, които не противоречат на законите на Република България. За дейностите, за които е въведен разрешителен режим, ще се извършват след издаване на съответния лиценз или решение. Капиталът на дружеството е 1000 лева.

 Кметът Красимир Герчев трябва да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията при стриктно спазване на сроковете и разпоредбите на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Той има и задачата да назначи управител на дружеството, който да изпълнява тази длъжност до провеждането на публичен подбор по реда, критериите и при условията, определени в Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Местният парламент определи възнаграждение на управителя в размер на 1100 лева. Разходите за възнаграждение и полагащите се осигурителни вноски са за сметка на дружеството.

 Управителят на общинската фирма ще извърши всички необходими процедури по получаване на необходимите разрешения с оглед предмета на дейност на дружеството по Закона за управление на отпадъците.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес