МИГ- Симитли, Кресна, Струмяни подписа споразумение за над 7 милиона

МИГ- Симитли, Кресна, Струмяни подписа споразумение за над 7 милиона

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие беше подписано днес между СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНАГРУПА „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”и Управляващият Орган на Програмата за Развитие на Селските Райони 2014 - 2020 г., представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на Управляващия орган , Управляващият Орган на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси 2014 - 2020 г.“,представляван от Зорница Русинова - ръководител на Управляващия орган, Управляващият Орган на Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020 г.’ представляван от Стефан Попов, и.д. главен директор на Главна дирекция„Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган, Управляващият Орган на Оперативна Програма „Наука и Образование за Интелигентен Растеж 2014 -2020 г.“, представляван от Гератлиев - ръководител на Управляващия орган.

Споразумението има за цел да регламентира отношенията, които възникват в изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като способства всяка от страните да изпълнява своите функции  по възможно най-ефективния, ефикасен и правилен начин, при спазване на приложимото европейско и национално право.

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 7 353 853.00 (седем милиона триста петдесет и три хиляди и осемстотин и петдесет и три) лева, предоставен от: Програма за развитие на селските райони в размер до 2 933 700,00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди и седемстотин) лева. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. - в размер до 1 955 830,00 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди и осемстотин и тридесет) лева, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОПРЧР 2014 - 2020 г.) - в размер до 1 486408,00 (един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди четиристотин и осем) лева Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.- в размер до 977 915,00 (деветстотин седемдесет и седем хиляди и деветстотин и петнадесет) лева.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му отвсички страни и се прекратявас изтичането на пет години от датата наизвършване на последното плащане по всички проекти към стратегията за ВОМР.

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес