Банско стартира разделно събиране на зелени отпадъци

Банско стартира разделно събиране на зелени отпадъци

Община Банско стартира организирането на разделното събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на града по метода “От врата на врата”. За извозването им ще бъде предоставена техника, която ще минава по домовете на хората.

Това ще улесни максимално гражданите, които трябва да предприемат действия за изнасяне на събраните растителни отпадъци – трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове, като ги поставят в чували и ги привеждат в удобен вид за товарене, поставяйки ги на тротоарите до съдовете за битови отпадъци.

За целта периодично ще бъдат предоставяни зелени чували от общинска администрация и подписвани приемо-предавателни протоколи, в които ще се описва адресът, на който ще се използват чувалите (домакинството) и ще се декларира, че ще се използват по предназначение.

Разделно събраните зелени отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Разлог, което ще предотврати депонирането на този вид отпадък.

Компостирането на растителните отпадъци е в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми и община Банско. В този случай отделените растителни остатъци се превръщат в изходна суровина за получаване на компост – средство за подобряване качеството и плодородието на почвите, както и за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. Този модел на събиране ще намали количеството на битовите отпадъци, постъпващи за депониране и ще се удължи “живота” на депото. Намаляването на обема на отпадъците, постъпващи за депониране, ще намали също така разходите на общината, което в дългосрочен план ще бъде в полза на гражданите.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес