Скандали при избора на съдебен шеф в Благоевград

Скандали при избора на съдебен шеф в Благоевград

С 9 на 2 гласа Съдийската колегия във ВСС отложи за пореден път избора на съдебен шеф в Благоевград. Причината е звукозапис, който мистериозно е изчезнал или умишлено е бил изтрит. Това стана повод за разгоредени дебати на заседанието вчера, става ясно от протокола на колегията.

Изборът е отложен за 24 октомври. Повод за противоречията между кадровиците станаха няколко становища, възражения и писма от съдията от РС-Благоевград Атанас Иванов, който твърди, че протоколът от проведеното общо събрание по изслушването на двамата кандидати за поста – Калинка Иванова от РС-Благоевград и Миглена Кавалова от Дупница не отразява обективно и достоверно случилото се на него, той имал намерение да поиска поправка, но се оказало, че звукозаписът от събранието е унищожен.

Атанаска Дишева и Олга Керелска застъпиха позицията, че няма пречка да се пристъпи към изслушването на двете кандидатки, защото от представените документи става ясно, че не е започнала процедурата по поправка на протокола. Останалите членове на Съдийската колегия обаче се обединиха около становището, че изборът трябва да бъде отложен, за да се изяснят всички въпроси, свързани с протокола, звукозаписа и искането за неговата поправка.

Дискусията беше напрегната, като на финала се стигна до словесен сблъсък между председателя на ВКС и Атанаска Дишева, която прекъсваше Захарова при опита ѝ да формулира мотивите за отлагането, което я накара да отправи остра забележка на Дишева за това ѝ поведение.

 

Припомняме, че след три неуспешни опита, бе обявен четвърти конкурс. Явиха се двама кандидати. Едната е Калинка Иванова, която е съдия в Благоевград  и Миглена Кавалова от РС-Дупница. На 29 септември е проведено общо събрание за изслушване на двете кандидатки. На него Атанас Иванов, който участва в третата процедура за избор на председател, но не получи необходимия брой гласове в СК на ВСС, е задал серия от въпроси на колежката си Калинка Иванова – една част от които се отнасят до законосъобразността на заповеди, издадени от предишни ръководители на съда преди 8-10 години. Други са били свързани със справките за забавените дела и твърдението на Иванов, че негов колега със забавени дела е „изпаднал“ от списъка, отправя упреци към колежката си, че през летните отпуски е определяла само наказателни съдии за и.ф. председатели, а той е в гражданското отделение и с него не е разговаряно по темата и много други въпроси.

Миглена Кавалова пък получава множество въпроси от съдия Екатерина Николова – дали съдиите могат и трябва ли да задават въпроси към кандидатите, предвид изразено мнение на член на съвета, че така се създават конфликти, как би реагирала при сигнали от адвокати за това, че съдия (в случая се визира Атанас Иванов) назначава особени представители не по реда, предвиден в Закона за правната помощ и въпреки издадени заповеди на председателя на съда, а заради реплика на Кавалова, че в съда има личностни конфликти се стига дотам всички присъстващи на събранието магистрати сериозно да ѝ възразят, че междуличностни конфликти няма, а има само професионални спорове.

След изготвянето му, протоколът е бил изпратен на Съдийската колегия. Във ВСС постъпват и няколко писма от Атанас Иванов (виж тук), който, освен че повтаря част от твърденията си за заповедите, справките и т.н., обяснява, че е поискал копие от звукозаписа на събранието, както и препис от протокола, защото имало грешки и искал да подаде искане за поправка и допълването му. Но му било отговорено, че веднага след изготвянето на протокола, звукозаписът е бил унищожен, което той приема като подозрително действие. 

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков отбеляза, че колегията трябва да провери най-напред дали има звукозапис. Той цитира правилата за провеждане на общо събрание в РС-Благоевград, където в чл. 5 се казва, че за всяко заседание се води протокол, който след изготвянето му се подписва от водещия събранието (в случая съдия Владимир Пензов), разпечатва се на хартия и се изпраща по вътрешната поща на съда, както и че всяко събрание задължително се извършва звукозапис, копие от който се предоставя на всеки съдия при поискване. В същата разпоредба се казва още, че всеки магистрат, който е бил на общото събрание, има право в петдневен срок от датата на изготвянето и предоставянето му на протокола да направи писмено мотивирано искане за поправка или допълнения на протокола. Искането трябва да бъде адресирано до председателстващия събранието.

След като цитира правилата, шефът на ВАС посочи, че те са задължителни за съдиите. В случая обаче има твърдение за унищожен звукозапис, което е в нарушение на правилата и заради това Георги Чолаков заяви, че СК трябва първо да изясни този въпрос, още повече че има искане за поправка и допълване на протокола. „Да изискаме звукозаписа, който трябва да се пази според вътрешните правила и да го слушаме. Ако записът е унищожен, да изясним кой го е направили и защо. После ще решаваме как да действаме“, изтъкна Чолаков, цитиран от news.lex.bg.

 

Коментари към новината

Още новини от Право и ред