Интересна статистика за жилищата в Пиринско

Интересна статистика за жилищата в Пиринско

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 85 939 сгради със 163 648 жилища в тях. В селата се намират 62.4% от всички жилищни сгради, а в градовете - 37.6%. Жилищните сгради в областта представляват 4.2% от общия жилищен фонд в страната.

Според броя на етажите на жилищните сгради най-висок е относителният дял на двуетажните жилищни сгради - 61.0%, а най-нисък на тези на девет и повече етажа - 0.1%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1961 - 1970 г. -20.5%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2021 г. - 0.2%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 935, тухлените - 76 147, а 6 857 сгради с друга конструкция.

Към 31.12.2022 г. в градовете се намират 62.2% от всички жилища в областта, а в селата - 37.8%.

Преобладаващата част от жилищата са с три и четири стаи - 90.0 хил., или 55.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи - 34.0 хил. (20.7%), жилищата с пет и повече стаи - 30.1 хил. (18.4%), а едностайните са 9.6 хил. (5.9%).

В градовете най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи 60.0%, докато в селата преобладават жилищата с три и четири стаи - 53.6%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 80.0%, а многостайните с пет и повече стаи (60.3%) - в селата.

 Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 568, като в градовете тя е 590, а в селата - 535.

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от 1.8 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1.7 лица, а в селата - 1.9.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2022 г. е 14 693 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 89.8 кв. м., като в градовете тя е 87.6 кв. м., а в селата – 93.3 кв. метра. Средната полезна площ на човек от населението в областта е 51.0 кв. м., като в градовете и селата тя е съответно 51.7 кв. м. и 49.9 кв. метра.

 данните са от Териториално статистическо бюро в Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес