АПИ обяви поръчка за АМ Струма към Кулата извън Кресненското дефиле

АПИ обяви поръчка за АМ Струма към Кулата извън Кресненското дефиле

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасе на автомагистрала „Струма“ в посока София – Кулата, което преминава извън Кресненското дефиле. Срокът за подаване на офертите е 29 април т. г. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Предметът на обществената поръчка е обсъден и консултиран с Европейската комисия.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания, с които да се осигурява движението от София към Кулата извън дефилето в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на път I-1 извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20-25 км като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна.

 

Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел „Симитли“, където завършва изграденият лот 3.1 – участъкът Благоевград – Крупник, а краят му ще е при п. в. „Кресна“, където пък започва въведеният в експлоатация лот 3.3 Кресна – Сандански.

Предпроектното дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 ще започва при пътен възел „Симитли“, а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2.

 Срокът за изпълнение на прединвестициионното проучване и проектиране е 180 календарни дни и ще се извърши в три етапа. Първият ще започне от датата на подписване на договора и ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност и предаване на разработката на АПИ. Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност и ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката. Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета, от страна на Възложителя ще се проведат относимите екологични процедури. В третия етап е предаването на предпроектната разработка ,като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза „Идеен проект.

 

АПИ обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на 4 вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“. Срокът за подаване на офертите е 29 април т.г. Индикативната стойност е 400 хил. лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет. Изследването ще се проведе в три периода: пролетен, летен и есенен. Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество