Обявиха конкурс за 11 съдебни медиатори

Обявиха конкурс за 11 съдебни медиатори

Обявиха конкурс за съдебни медиатори. В Окръжен съд - Благоевград щатните места са 11.

Броят им е определен от Съдийската колегия на ВСС. Срокът за подаване на молби от кандидатите е до 26 април, гласи заповед на административния ръководител на ОС - Благоевград Димитър Узунов. Подборът на медиаторите ще се извърши на два етапа - писмен изпит и устно събеседване. Писменото препитване е на 10 май, а събеседването ще се проведе от 27 до 31 май.

Към заявлението се прилагат следните документи:
1. автобиография, подписана от кандидата

2. копие от документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията. Кандидатите трябва да не са осъждани, да са завършили успешно курс на обучение за медиатор, да не са били лишавани от свобода, да има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България, ако кандидатът е чужд гражданин. Естествено, че е е нужно да имат диплома за завършено висше образование по специалността „Право”, като завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система.

Коментари към новината

Още новини от Общество