Кметът Илко Стоянов и председателят на ОбС Тасков си говорят през медиите

Кметът Илко Стоянов и председателят на ОбС Тасков си говорят през медиите

Ако не бъде проведено извънредно заседание до 08.06.2022 г., Община Благоевград има реална опасност да загуби 4,2 млн. лева безвъзмездна финансова помощ от предишния програмен период

Крайният срок за подаване на пълния комплект документи до УО на ОПРР, касаещ реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, е 08.06.2022 г. Това става ясно от официално писмо от кмета на Благоевград Илко Стоянов до председателя на ОбС, в отговор на отправено питане. След тази дата има реална опасност Община Благоевград да загуби възможността за закупуване на 6 електробуса с безвъзмездни средства от предишния програмен период. „Решението на ОбС е един от документите, които следва да предоставим до този срок. Единственият възможен изход от създалата се ситуация, в следствие на отхвърленото предложение точката да бъде разгледана на заседание на Общински съвет на 27.05.2022 г., е да бъде проведено извънредно заседание до определената дата от Управляващия орган“, коментира кметът Илко Стоянов.

„В отговор на писмо с Ваш изх. № И-00-100/30.05.2022 г. с искане за предоставяне на официална информация във връзка с внесеното Предложение до ОбС – Благоевград с изх. № 60-00-181/26.05.2022 г. Ви уведомявам следното:

На 20.05.2022 г. Община Благоевград е получила в ИСУН становище от УО на ОПРР по внесеното искане за изменение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 г. за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), в което са изискани за представяне допълнителни документи и пояснения.

УО на ОПРР е определил краен срок за отговор - 08.06.2022 г. Решението на ОбС – Благоевград е един от документите, които следва да представим до този срок и е условие за одобрение на исканите промени в проекта“, пише в писмото си кметът Илко Стоянов.

Припомняме, че Община Благоевград е на път да загуби 4,2 млн. лева безвъзмездни средства, отпуснати по ОП „Региони в растеж“ от предишния програмен период, защото мнозинството общински съветници не допуснаха предложението на кмета да бъде разгледано на редовно заседание на ОбС.

Така те създадоха риск жителите на Благоевград и най-вече тези, живеещи в кв. „Грамада“ и района на Плажа, откъдето трябва да минават автобусните линии, обслужвани от електробусите, да бъдат ощетени.

Освен това, на практика, с недопускането на предложението съветниците отказаха да подкрепят политиката на кмета Илко Стоянов за по-чиста околна среда.

 

Коментари към новината

Още новини от Политика